برنامه و نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهر زیرب

ارسال شده توسط:فرید در تاریخ: شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 04:32 ب.ظ


ایام هفتهساعت ۲۱نتایجساعت۲۲نتایجساعت۲۲:۴۵نتایجساعت۲۳:۲۰نتایج
دوشنبهخواجکلاه-مرحوم کمالی۵-۲مهر بخش-شهید الیاسی7-1منتظر قائم-موبایل باقری2-2مصالح ساختمانی محمدی-پیام نور6-0
سه شنبهپاسارگارد-پوشاکD&G3-2علی مولا-مرحوم عباسی0-3جوانان زیراب-موبایل محمد6-2تعاونی ایندگان-کرد اباد2-3
چهار شنبهکارواش سید-لله بند1-3جوانان بالازیراب-شهدای برق2-2شهید سیاوشی-پرده سرای ایده7-0سوپر رهگذر-توزیع بار1-0
پنجشنبهشهید نعمتی-موتور سازی مرادی5-5مالک اشتر-مکانیکی احسان1-2شهید ملکی-اسکلت بتنی3-3شهید کلاهدوز-تعاونی ایندگان4-2
جمعهکارواش سید-مصالح ساختمانی محمدی2-0جوانان بالازیراب-منتظر قائم3-3شهید سیاوشی-مهر بخش1-3سوپر رهگذر -خواجکلاه4-2
شنبهشهید نعمتی-پاسارگارد5-1مالک اشتر-علیمولا7-3شهید ملکی-جوانان زیراب3-5شهید کلاهدوز-کرد اباد4-2
یک شنبهلله بند-پیام نور4-1شهدای برق-موبایل باقری2-2پرده سرای ایده-شهید الیاسی3-5توزیع بار-مرحوم کمالی3-1
دو شنبهکرد اباد-شهید کلاهدوز2-4اسکلت بوتونی-موبایل محمد4-6مکانیکی احسان-مرحوم عباسی3-5موتور سازی مرادی-پوشاکD&G2-3
سه شنبهشهید سیاوشی-شهید الیاسی4-6جوانان بالازیراب-موبایل باقری2-2مرحوم کمالی-سوپر رهگذر1-3کارواش سید-پیام نور4-5
چهار شنبهشهید ملکی-موبایل محمد6-4مالک اشتر-مرحوم عباسی3-5شهید نعمتی-پوشاکD&G4-1توزیع بار-خواجکلاه2-3
پنج شنبهمکانیکی احسان-علی مولا2-5لله بند-مصالح ساختمانی محمدی8-2شهدای برق منتظر قائم1-3پرده سرای ایده مهر بخش0-3
جمعهاسکلت بوتونی-جوانان زیراب1-7موتور سازی مرادی-پاسارگارد3-0
موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر